Dr. Phạm Việt Hùng

"We do our best to make our patients satisfied"

TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN

ICOI , DIU, ITI

KINH NGHIỆM

10 năm kinh nghiệm 

CHUYÊN MÔN

Chỉnh nha