Cơ sở vật chất hiện đại. Đội ngũ bác sĩ – phụ ta chuyên nghiệp

Nha sĩ trưởng: Lê Nguyên Lâm

Số năm kinh nghiệm: 20 năm

Bằng cấp nổi bật: Thạc sĩ Triết học